18.04.2023 Tarihli Sözleşmeli Personel Alımı İlanı Başvuru Değerlendirme Sonuçları

05 Mayıs 2023 Cuma

657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi uyarınca Üniversitemiz merkez ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere, 18.04.2023-02.05.2023 tarihleri arasında Kariyer Kapısı Platformu üzerinden alınan başvurular incelenmiş olup en yüksek puanı alan adaydan başlamak üzere ilgili pozisyon sayısı kadar asıl ve yedek aday belirlenmiş; başvurusu onaylanan, ilan şartlarını taşımayan ve sıralamaya giremeyen adaylara gerekli bildirimler Kariyer Kapısı Platformu aracılığı ile yapılmıştır. Başvuru yaptığı pozisyon için asıl ve yedek olarak belirlenen adayların listesi aşağıda açıklanmıştır.

Yerleştirilmeye Hak Kazanan-Asıl adayların aşağıda belirtilen belgeleri, 22.05.2023 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta ile iletmesi gerekmektedir.

Belirtilen tarihe kadar belgeleri ibraz etmeyen adaylar, haklarından feragat etmiş sayılacak ve yerlerine yedek adaylar çağrılacaktır. Yedek adayların çağrılması ile ilgili duyurular Üniversitemiz internet sayfasından yapılacaktır.

Adaylar hakkında çalıştırılacağı birime göre “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” ya da “arşiv araştırması” yaptırılacak olup sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalamaya davet edilecektir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olup ayrıca adaylara herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.
 

İstenen Belgeler:
  1. Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)
  2. 1 adet vesikalık fotoğraf (Başvuru formuna eklenecektir.)
  3. Diploma veya mezun belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin de eklenmesi gerekmektedir.)
  4. 2022 yılı KPSS Sonuç Belgesi
  5. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
  6. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir-Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi)
  7. Adlî sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir)
  8. Sertifika istenen pozisyonlar için ilgili sertifika
  9. Emeklilik ve yaşlılık aylığı alıp almadığına ilişkin belge (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak ya da SGK’dan alınabilir.)
  10. Resmî veya özel sağlık kurumlarından alınmış görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmadığına ilişkin durum bildirir sağlık kurulu raporu. (Kurul raporunda “vardiyalı çalıştırılabilir.” ibaresinin yazması gerekmektedir.)
 
NOT: e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınacak belgelerin başvuru tarihleri içerisinde veya güncel tarihli alınmış olması gerekmektedir. Diğer türlü asıl olarak ibraz edilmeyen belgelerin noter ya da resmî kurumlarca onaylanmış suretleri de kabul edilecektir.


Değerlendirme sonuçları için tıklayınız.